Regulamin serwisu KupWakacje

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis KupWakacje dostępny jest pod adresem internetowym http://www.kupwakacje.pl/ i prowadzony jest przez Grupa Plus sp. Z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-711, ul. Szymanowskiego 7.

2. Klient korzystający z serwisu potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego treść.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy obowiązujących przepisów prawa.

II. DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.

2. Serwis – Serwis KupWakacje dostępny pod adresem internetowym http://www.kupwakacje.pl/.

3. KupWakacje - podmiot zarządzany i prowadzony przez Grupa Plus sp. Z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-711, ul. Szymanowskiego 7.

4. Partner - przedsiębiorca, którego oferty są publikowane w serwisie.

5. Klient – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne, które tworzą spójny program i objęte są wspólną ceną.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Aby korzystać z  funkcjonalności Serwisu Klient powinien posiadać dostęp do Internetu , przeglądarki internetowej oraz aktywny adres e-mail.


 IV. OFERTY DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

1. Serwis oferuje usługi turystyczne różnego rodzaju, w szczególności własne Imprezy turystyczne, Imprezy turystyczne partnerów, usługi hotelarskie.

2. KupWakacje dokłada wszelkich starań, by opis oferty zawierał wystarczające szczegóły dla oceny przez Klienta oferowanej usługi turystycznej.

3. W zależności od rodzaju oferowanych usług turystycznych za pośrednictwem Serwisu KupWakacje działa jako organizator turystyki lub jako agent turystyczny.

4. W przypadku działania KupWakacje jako agent turystyczny umowa jest zawierana bezpośrednio pomiędzy Klientem, a właściwym usługodawcą. W umowie zawieranej z Klientem KupWakacje wskazuje właściwego usługodawcę, którego reprezentuje.

V. REZERWACJA

1. Klient wybiera usługę dostępną spośród oferowanych mu w ramach Serwisu.

2. Klient potwierdza zapoznanie się ze sposobami rezerwacji usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

3. Klient bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za wybór usługi.

4. Aby dokonać rezerwacji, Klient musi posiadać 18 lat oraz podać swoje Imię i Nazwisko, kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.

5. Dokonanie rezerwacji nie jest jednoznaczne z wykupieniem oferty. Po dokonaniu rezerwacji administracja serwisu KupWakacje kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia dostępności oferty  i uzyskuje dodatkowe informacje takie jak dane osobowe i kontaktowe pozostałych uczestników imprezy. Następnie do klienta zostają przesłane pocztą elektroniczną umowa oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa.


6. Umowa zostaje zawarta z momentem odesłania przez Klienta prawidłowo podpisanego skanu dokumentu umowy, Ogólnych Warunków Uczestnictwa oraz dokonaniu wpłaty należności określonej w warunkach oferty i powtórzonej w umowie.

VI. PŁATNOŚĆ I CENA

1. Płatności należy dokonać na konto wskazane w stosownej wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, której nadawcą jest KupWakacje

2. Zamieszczone w Serwisie ceny są cenami brutto - zawierają podatek VAT.

3. Nie ma możliwości negocjowania cen podanych w serwisie.

4. KupWakacje nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty związane z bagażem, szczepieniami, zabiegami medycznymi oraz wszystkimi innymi kosztami, które nie są wyraźnie wymienione w części oferty pt. „W cenie”.

 

VII. USUNIĘCIE KONTA

1.    Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę z KupWakacje o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie  na  adres email biuro@kupwakacje.pl stosownego oświadczenia. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z usunięciem konta i wszystkich danych Klienta.

2.    KupWakacje zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu Serwisu.

 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    W celu rejestracji w Serwisie lub zakupu usługi Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usługi droga elektroniczną (utrzymanie konta w Serwisie), w celu wykonania usług oraz w innych celach, do jakich upoważnia KupWakacje ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.    Inne dane, które nie są niezbędne do realizacji usług na rzecz Klienta mogą być przetwarzane za jego zgodą. 

3.    Podanie danych jest dobrowolne i Klientowi służy prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4.    Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.    Reklamacje dotyczące niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług przez Partnerów powinny być składane do Partnerów, którzy zobowiązani są do ich rozpatrywania w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz z Kodeksu cywilnego. 


2.    Klient ma prawo złożyć reklamację do KupWakacje, dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez KupWakacje.

3.    Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail. W reklamacji zawarte powinny być dane: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

4.    KupWakacje rozpoznaje reklamację do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi. Jeśli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, KupWakacje zwraca się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.

5.    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 

 X. ZMIANY REGULAMINU

1.    KupWakacje zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o której Klienci zostaną powiadomieni na co najmniej 7 dni przed wejściem zmiany w życie. Użytkowanie Serwisu po wejściu w życie zmian oznacza akceptację Regulaminu. Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta, do czego, niezależnie od niniejszego postanowienia, ma prawo w każdym czasie. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć umów o świadczenie usług innych niż usługi elektroniczne, zawartych przed dniem wejścia w życie zmian. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin Serwisu podlega prawu polskiemu.